کمترین: 
2.608
بیشترین: 
2.663
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.659
زمان: 
11/30 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 30 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 2.659 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 10:00","price":2.657},{"date":"1397/11/30 10:32","price":2.654},{"date":"1397/11/30 11:08","price":2.659},{"date":"1397/11/30 11:32","price":2.641},{"date":"1397/11/30 12:08","price":2.649},{"date":"1397/11/30 13:08","price":2.648},{"date":"1397/11/30 13:32","price":2.645},{"date":"1397/11/30 14:08","price":2.643},{"date":"1397/11/30 14:32","price":2.642},{"date":"1397/11/30 15:08","price":2.637},{"date":"1397/11/30 15:32","price":2.622},{"date":"1397/11/30 16:08","price":2.617},{"date":"1397/11/30 16:32","price":2.608},{"date":"1397/11/30 17:08","price":2.618},{"date":"1397/11/30 17:32","price":2.627},{"date":"1397/11/30 18:08","price":2.63},{"date":"1397/11/30 18:32","price":2.659},{"date":"1397/11/30 19:08","price":2.66},{"date":"1397/11/30 19:32","price":2.656},{"date":"1397/11/30 20:08","price":2.651},{"date":"1397/11/30 20:32","price":2.643},{"date":"1397/11/30 21:08","price":2.647},{"date":"1397/11/30 21:32","price":2.654},{"date":"1397/11/30 22:08","price":2.655},{"date":"1397/11/30 22:32","price":2.663},{"date":"1397/11/30 23:08","price":2.66},{"date":"1397/11/30 23:32","price":2.659}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398