کمترین: 
1.5579
بیشترین: 
1.5716
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.563
زمان: 
11/30 23:32
قیمت بنزین امروز 30 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 30 بهمن 1397 , 1.563 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 10:00","price":1.5645},{"date":"1397/11/30 10:32","price":1.5695},{"date":"1397/11/30 11:32","price":1.5705},{"date":"1397/11/30 12:08","price":1.5716},{"date":"1397/11/30 12:32","price":1.5655},{"date":"1397/11/30 13:08","price":1.5659},{"date":"1397/11/30 13:32","price":1.5655},{"date":"1397/11/30 14:08","price":1.5625},{"date":"1397/11/30 14:32","price":1.5665},{"date":"1397/11/30 15:08","price":1.5675},{"date":"1397/11/30 15:32","price":1.57},{"date":"1397/11/30 16:08","price":1.567},{"date":"1397/11/30 16:32","price":1.5696},{"date":"1397/11/30 17:08","price":1.5695},{"date":"1397/11/30 17:32","price":1.569},{"date":"1397/11/30 18:08","price":1.5579},{"date":"1397/11/30 18:32","price":1.5693},{"date":"1397/11/30 19:08","price":1.5684},{"date":"1397/11/30 19:32","price":1.5665},{"date":"1397/11/30 20:08","price":1.5582},{"date":"1397/11/30 20:32","price":1.5615},{"date":"1397/11/30 21:08","price":1.5674},{"date":"1397/11/30 21:32","price":1.5655},{"date":"1397/11/30 22:08","price":1.5665},{"date":"1397/11/30 22:32","price":1.5605},{"date":"1397/11/30 23:32","price":1.563}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398