کمترین: 
609.38
بیشترین: 
618.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
610.38
زمان: 
11/30 23:32
قیمت گازوئیل امروز 30 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 610.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 10:00","price":615.88},{"date":"1397/11/30 10:32","price":617.13},{"date":"1397/11/30 11:08","price":617},{"date":"1397/11/30 11:32","price":617.63},{"date":"1397/11/30 12:08","price":618.13},{"date":"1397/11/30 12:32","price":615.38},{"date":"1397/11/30 13:08","price":614.88},{"date":"1397/11/30 14:08","price":613.38},{"date":"1397/11/30 14:32","price":614.63},{"date":"1397/11/30 15:08","price":614.38},{"date":"1397/11/30 15:32","price":615.13},{"date":"1397/11/30 16:08","price":613.63},{"date":"1397/11/30 16:32","price":614.13},{"date":"1397/11/30 17:08","price":614.38},{"date":"1397/11/30 17:32","price":613.13},{"date":"1397/11/30 18:08","price":609.38},{"date":"1397/11/30 18:32","price":614.13},{"date":"1397/11/30 19:08","price":615.88},{"date":"1397/11/30 19:32","price":615.13},{"date":"1397/11/30 20:08","price":610},{"date":"1397/11/30 20:32","price":611.38},{"date":"1397/11/30 21:08","price":612.88},{"date":"1397/11/30 21:32","price":610.88},{"date":"1397/11/30 22:08","price":610.38},{"date":"1397/11/30 22:32","price":609.88},{"date":"1397/11/30 23:32","price":610.38}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398