کمترین: 
1.9912
بیشترین: 
2.0209
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9938
زمان: 
11/30 23:32
قیمت نفت کوره امروز 30 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 1.9938 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 10:00","price":2.0162},{"date":"1397/11/30 10:32","price":2.0181},{"date":"1397/11/30 11:08","price":2.0183},{"date":"1397/11/30 11:32","price":2.0192},{"date":"1397/11/30 12:08","price":2.0209},{"date":"1397/11/30 12:32","price":2.0124},{"date":"1397/11/30 13:08","price":2.0117},{"date":"1397/11/30 13:32","price":2.0125},{"date":"1397/11/30 14:08","price":2.0081},{"date":"1397/11/30 14:32","price":2.0111},{"date":"1397/11/30 15:08","price":2.0114},{"date":"1397/11/30 15:32","price":2.0129},{"date":"1397/11/30 16:08","price":2.0084},{"date":"1397/11/30 16:32","price":2.011},{"date":"1397/11/30 17:08","price":2.0114},{"date":"1397/11/30 17:32","price":2.0055},{"date":"1397/11/30 18:08","price":1.9944},{"date":"1397/11/30 18:32","price":2.0073},{"date":"1397/11/30 19:08","price":2.0148},{"date":"1397/11/30 19:32","price":2.0106},{"date":"1397/11/30 20:08","price":1.9953},{"date":"1397/11/30 20:32","price":2.0001},{"date":"1397/11/30 21:08","price":2.005},{"date":"1397/11/30 21:32","price":1.9964},{"date":"1397/11/30 22:08","price":1.9958},{"date":"1397/11/30 22:32","price":1.9923},{"date":"1397/11/30 23:08","price":1.9912},{"date":"1397/11/30 23:32","price":1.9938}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398