کمترین: 
65.62
بیشترین: 
66.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.33
زمان: 
11/30 23:32
قیمت نفت برنت امروز 30 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 66.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 10:00","price":66.4},{"date":"1397/11/30 10:32","price":66.55},{"date":"1397/11/30 11:08","price":66.52},{"date":"1397/11/30 11:32","price":66.55},{"date":"1397/11/30 12:08","price":66.61},{"date":"1397/11/30 12:32","price":66.34},{"date":"1397/11/30 13:32","price":66.33},{"date":"1397/11/30 14:08","price":66.08},{"date":"1397/11/30 14:32","price":66.33},{"date":"1397/11/30 15:08","price":66.34},{"date":"1397/11/30 15:32","price":66.45},{"date":"1397/11/30 16:08","price":66.31},{"date":"1397/11/30 16:32","price":66.38},{"date":"1397/11/30 17:08","price":66.36},{"date":"1397/11/30 17:32","price":66.11},{"date":"1397/11/30 18:08","price":65.62},{"date":"1397/11/30 18:32","price":66.22},{"date":"1397/11/30 19:08","price":66.31},{"date":"1397/11/30 19:32","price":66.24},{"date":"1397/11/30 20:08","price":65.89},{"date":"1397/11/30 20:32","price":66.13},{"date":"1397/11/30 21:08","price":66.33},{"date":"1397/11/30 21:32","price":66.19},{"date":"1397/11/30 22:08","price":66.11},{"date":"1397/11/30 23:08","price":66.28},{"date":"1397/11/30 23:32","price":66.33}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399