کمترین: 
9285
بیشترین: 
9518
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9514
زمان: 
11/29 19:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 29 بهمن 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 29 بهمن 1397 , 9514 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":9296},{"date":"1397/11/29 11:50","price":9293},{"date":"1397/11/29 12:00","price":9294},{"date":"1397/11/29 12:10","price":9293},{"date":"1397/11/29 12:20","price":9290},{"date":"1397/11/29 12:30","price":9286},{"date":"1397/11/29 12:40","price":9285},{"date":"1397/11/29 12:50","price":9286},{"date":"1397/11/29 13:10","price":9515},{"date":"1397/11/29 13:30","price":9513},{"date":"1397/11/29 14:20","price":9514},{"date":"1397/11/29 14:30","price":9516},{"date":"1397/11/29 14:40","price":9518},{"date":"1397/11/29 15:00","price":9516},{"date":"1397/11/29 15:20","price":9510},{"date":"1397/11/29 16:00","price":9509},{"date":"1397/11/29 16:30","price":9508},{"date":"1397/11/29 16:40","price":9509},{"date":"1397/11/29 16:50","price":9510},{"date":"1397/11/29 17:00","price":9509},{"date":"1397/11/29 17:10","price":9508},{"date":"1397/11/29 17:30","price":9512},{"date":"1397/11/29 17:40","price":9506},{"date":"1397/11/29 17:50","price":9508},{"date":"1397/11/29 18:00","price":9506},{"date":"1397/11/29 18:30","price":9500},{"date":"1397/11/29 19:00","price":9499},{"date":"1397/11/29 19:10","price":9514}
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1398