کمترین: 
1459
بیشترین: 
1499
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1499
زمان: 
11/29 19:10
قیمت کرون نروژ امروز 29 بهمن 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 1499 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":1462},{"date":"1397/11/29 11:50","price":1460},{"date":"1397/11/29 12:00","price":1459},{"date":"1397/11/29 12:10","price":1460},{"date":"1397/11/29 12:40","price":1459},{"date":"1397/11/29 13:00","price":1460},{"date":"1397/11/29 13:10","price":1496},{"date":"1397/11/29 13:20","price":1495},{"date":"1397/11/29 13:30","price":1496},{"date":"1397/11/29 14:30","price":1498},{"date":"1397/11/29 15:20","price":1497},{"date":"1397/11/29 16:00","price":1498},{"date":"1397/11/29 16:10","price":1497},{"date":"1397/11/29 16:30","price":1495},{"date":"1397/11/29 16:40","price":1497},{"date":"1397/11/29 16:50","price":1498},{"date":"1397/11/29 17:10","price":1497},{"date":"1397/11/29 17:30","price":1498},{"date":"1397/11/29 17:40","price":1497},{"date":"1397/11/29 17:50","price":1498},{"date":"1397/11/29 18:30","price":1497},{"date":"1397/11/29 19:00","price":1495},{"date":"1397/11/29 19:10","price":1499}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398