کمترین: 
1907
بیشترین: 
1958
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1957
زمان: 
11/29 19:10
قیمت کرون دانمارک امروز 29 بهمن 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 1957 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":1910},{"date":"1397/11/29 11:50","price":1909},{"date":"1397/11/29 12:00","price":1908},{"date":"1397/11/29 12:20","price":1909},{"date":"1397/11/29 12:30","price":1907},{"date":"1397/11/29 13:00","price":1909},{"date":"1397/11/29 13:10","price":1956},{"date":"1397/11/29 13:30","price":1957},{"date":"1397/11/29 13:50","price":1956},{"date":"1397/11/29 14:00","price":1957},{"date":"1397/11/29 14:30","price":1958},{"date":"1397/11/29 15:20","price":1957},{"date":"1397/11/29 15:50","price":1958},{"date":"1397/11/29 16:10","price":1957},{"date":"1397/11/29 17:10","price":1955},{"date":"1397/11/29 17:20","price":1957},{"date":"1397/11/29 18:10","price":1955},{"date":"1397/11/29 18:20","price":1957},{"date":"1397/11/29 18:30","price":1955},{"date":"1397/11/29 19:00","price":1954},{"date":"1397/11/29 19:10","price":1957}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399