کمترین: 
32550
بیشترین: 
33772
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33772
زمان: 
11/29 19:10
قیمت دینار بحرین امروز 29 بهمن 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 29 بهمن 1397 , 33772 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":32550},{"date":"1397/11/29 11:50","price":32604},{"date":"1397/11/29 12:10","price":32698},{"date":"1397/11/29 12:30","price":32672},{"date":"1397/11/29 12:50","price":32714},{"date":"1397/11/29 13:10","price":33519},{"date":"1397/11/29 13:20","price":33558},{"date":"1397/11/29 14:00","price":33594},{"date":"1397/11/29 14:20","price":33626},{"date":"1397/11/29 14:40","price":33656},{"date":"1397/11/29 15:20","price":33630},{"date":"1397/11/29 15:50","price":33658},{"date":"1397/11/29 17:20","price":33683},{"date":"1397/11/29 18:30","price":33680},{"date":"1397/11/29 18:50","price":33701},{"date":"1397/11/29 19:10","price":33772}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398