کمترین: 
41428
بیشترین: 
42462
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
42392
زمان: 
11/29 19:10
قیمت دینار کویت امروز 29 بهمن 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 42392 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":41461},{"date":"1397/11/29 11:30","price":41475},{"date":"1397/11/29 11:50","price":41461},{"date":"1397/11/29 12:30","price":41428},{"date":"1397/11/29 12:50","price":41442},{"date":"1397/11/29 13:10","price":42462},{"date":"1397/11/29 14:10","price":42420},{"date":"1397/11/29 14:30","price":42462},{"date":"1397/11/29 15:20","price":42429},{"date":"1397/11/29 18:20","price":42360},{"date":"1397/11/29 18:30","price":42327},{"date":"1397/11/29 19:10","price":42392}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398