کمترین: 
12540
بیشترین: 
12864
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12859
زمان: 
11/29 19:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 29 بهمن 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 12859 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":12556},{"date":"1397/11/29 11:50","price":12548},{"date":"1397/11/29 12:00","price":12546},{"date":"1397/11/29 12:10","price":12548},{"date":"1397/11/29 12:20","price":12551},{"date":"1397/11/29 12:30","price":12542},{"date":"1397/11/29 12:40","price":12540},{"date":"1397/11/29 12:50","price":12541},{"date":"1397/11/29 13:10","price":12855},{"date":"1397/11/29 13:20","price":12856},{"date":"1397/11/29 13:30","price":12860},{"date":"1397/11/29 13:50","price":12856},{"date":"1397/11/29 14:00","price":12859},{"date":"1397/11/29 14:10","price":12861},{"date":"1397/11/29 14:30","price":12863},{"date":"1397/11/29 14:40","price":12861},{"date":"1397/11/29 14:50","price":12864},{"date":"1397/11/29 15:00","price":12863},{"date":"1397/11/29 15:10","price":12860},{"date":"1397/11/29 15:20","price":12851},{"date":"1397/11/29 16:00","price":12855},{"date":"1397/11/29 16:20","price":12858},{"date":"1397/11/29 16:30","price":12853},{"date":"1397/11/29 16:40","price":12855},{"date":"1397/11/29 16:50","price":12858},{"date":"1397/11/29 17:00","price":12854},{"date":"1397/11/29 17:10","price":12853},{"date":"1397/11/29 17:30","price":12858},{"date":"1397/11/29 17:40","price":12855},{"date":"1397/11/29 17:50","price":12854},{"date":"1397/11/29 18:00","price":12853},{"date":"1397/11/29 18:10","price":12857},{"date":"1397/11/29 18:20","price":12858},{"date":"1397/11/29 18:30","price":12848},{"date":"1397/11/29 18:40","price":12853},{"date":"1397/11/29 18:50","price":12847},{"date":"1397/11/29 19:00","price":12843},{"date":"1397/11/29 19:10","price":12861},{"date":"1397/11/29 19:20","price":12859}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399