کمترین: 
8647
بیشترین: 
8870
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8856
زمان: 
11/29 19:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 29 بهمن 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 29 بهمن 1397 , 8856 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":8663},{"date":"1397/11/29 11:30","price":8660},{"date":"1397/11/29 11:50","price":8651},{"date":"1397/11/29 12:00","price":8650},{"date":"1397/11/29 12:10","price":8654},{"date":"1397/11/29 12:20","price":8655},{"date":"1397/11/29 12:30","price":8652},{"date":"1397/11/29 12:40","price":8649},{"date":"1397/11/29 12:50","price":8648},{"date":"1397/11/29 13:00","price":8647},{"date":"1397/11/29 13:10","price":8857},{"date":"1397/11/29 13:20","price":8862},{"date":"1397/11/29 13:30","price":8864},{"date":"1397/11/29 13:40","price":8862},{"date":"1397/11/29 13:50","price":8865},{"date":"1397/11/29 14:10","price":8862},{"date":"1397/11/29 14:20","price":8866},{"date":"1397/11/29 14:40","price":8862},{"date":"1397/11/29 14:50","price":8865},{"date":"1397/11/29 15:00","price":8870},{"date":"1397/11/29 15:10","price":8866},{"date":"1397/11/29 15:20","price":8859},{"date":"1397/11/29 15:30","price":8865},{"date":"1397/11/29 15:40","price":8866},{"date":"1397/11/29 16:00","price":8863},{"date":"1397/11/29 16:10","price":8865},{"date":"1397/11/29 16:20","price":8866},{"date":"1397/11/29 16:40","price":8865},{"date":"1397/11/29 16:50","price":8866},{"date":"1397/11/29 17:30","price":8867},{"date":"1397/11/29 17:40","price":8865},{"date":"1397/11/29 17:50","price":8863},{"date":"1397/11/29 18:00","price":8862},{"date":"1397/11/29 18:10","price":8863},{"date":"1397/11/29 18:20","price":8859},{"date":"1397/11/29 18:30","price":8852},{"date":"1397/11/29 18:40","price":8851},{"date":"1397/11/29 18:50","price":8850},{"date":"1397/11/29 19:00","price":8845},{"date":"1397/11/29 19:10","price":8857},{"date":"1397/11/29 19:20","price":8856}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398