کمترین: 
9514
بیشترین: 
9750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9749
زمان: 
11/29 19:20
قیمت دلار کانادا امروز 29 بهمن 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 29 بهمن 1397 , 9749 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":9522},{"date":"1397/11/29 11:30","price":9524},{"date":"1397/11/29 11:50","price":9521},{"date":"1397/11/29 12:10","price":9526},{"date":"1397/11/29 12:20","price":9523},{"date":"1397/11/29 12:30","price":9518},{"date":"1397/11/29 12:40","price":9517},{"date":"1397/11/29 13:00","price":9514},{"date":"1397/11/29 13:10","price":9746},{"date":"1397/11/29 13:20","price":9745},{"date":"1397/11/29 13:30","price":9743},{"date":"1397/11/29 13:50","price":9742},{"date":"1397/11/29 14:00","price":9746},{"date":"1397/11/29 14:10","price":9743},{"date":"1397/11/29 14:20","price":9746},{"date":"1397/11/29 14:30","price":9743},{"date":"1397/11/29 14:40","price":9746},{"date":"1397/11/29 14:50","price":9749},{"date":"1397/11/29 15:00","price":9747},{"date":"1397/11/29 15:10","price":9743},{"date":"1397/11/29 15:20","price":9735},{"date":"1397/11/29 15:30","price":9737},{"date":"1397/11/29 15:40","price":9738},{"date":"1397/11/29 15:50","price":9737},{"date":"1397/11/29 16:00","price":9741},{"date":"1397/11/29 16:10","price":9737},{"date":"1397/11/29 16:30","price":9736},{"date":"1397/11/29 16:40","price":9738},{"date":"1397/11/29 16:50","price":9737},{"date":"1397/11/29 17:00","price":9741},{"date":"1397/11/29 17:10","price":9738},{"date":"1397/11/29 17:20","price":9741},{"date":"1397/11/29 17:50","price":9744},{"date":"1397/11/29 18:00","price":9742},{"date":"1397/11/29 18:10","price":9738},{"date":"1397/11/29 18:20","price":9744},{"date":"1397/11/29 18:30","price":9733},{"date":"1397/11/29 18:40","price":9739},{"date":"1397/11/29 18:50","price":9736},{"date":"1397/11/29 19:00","price":9737},{"date":"1397/11/29 19:10","price":9750},{"date":"1397/11/29 19:20","price":9749}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399