کمترین: 
2371
بیشترین: 
2438
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2433
زمان: 
11/29 19:20
قیمت لیر ترکیه امروز 29 بهمن 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 2433 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":2380},{"date":"1397/11/29 11:30","price":2379},{"date":"1397/11/29 11:50","price":2373},{"date":"1397/11/29 12:00","price":2374},{"date":"1397/11/29 12:10","price":2375},{"date":"1397/11/29 12:20","price":2374},{"date":"1397/11/29 12:30","price":2372},{"date":"1397/11/29 12:40","price":2371},{"date":"1397/11/29 12:50","price":2375},{"date":"1397/11/29 13:10","price":2434},{"date":"1397/11/29 13:30","price":2436},{"date":"1397/11/29 13:50","price":2434},{"date":"1397/11/29 14:00","price":2432},{"date":"1397/11/29 14:10","price":2434},{"date":"1397/11/29 14:30","price":2437},{"date":"1397/11/29 15:00","price":2438},{"date":"1397/11/29 15:10","price":2437},{"date":"1397/11/29 15:20","price":2435},{"date":"1397/11/29 15:40","price":2436},{"date":"1397/11/29 15:50","price":2435},{"date":"1397/11/29 16:00","price":2434},{"date":"1397/11/29 16:10","price":2432},{"date":"1397/11/29 16:20","price":2434},{"date":"1397/11/29 16:30","price":2436},{"date":"1397/11/29 16:40","price":2434},{"date":"1397/11/29 17:10","price":2430},{"date":"1397/11/29 17:20","price":2431},{"date":"1397/11/29 17:40","price":2429},{"date":"1397/11/29 17:50","price":2434},{"date":"1397/11/29 18:00","price":2432},{"date":"1397/11/29 18:10","price":2431},{"date":"1397/11/29 18:20","price":2432},{"date":"1397/11/29 18:30","price":2431},{"date":"1397/11/29 19:10","price":2434},{"date":"1397/11/29 19:20","price":2433}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398