کمترین: 
1730500
بیشترین: 
1812500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1798500
زمان: 
11/29 19:10
قیمت آبشده جهانی امروز 29 بهمن 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 1798500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:10","price":1730500},{"date":"1397/11/29 12:45","price":1775500},{"date":"1397/11/29 14:05","price":1781500},{"date":"1397/11/29 15:05","price":1812500},{"date":"1397/11/29 19:05","price":1802500},{"date":"1397/11/29 19:10","price":1798500}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398