کمترین: 
1731000
بیشترین: 
1813000
قیمت تقلبی: 
1799000
زمان: 
11/29 19:10
قیمت آبشده بنکداری امروز 29 بهمن 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 1799000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:10","price":1731000},{"date":"1397/11/29 12:45","price":1776000},{"date":"1397/11/29 14:05","price":1782000},{"date":"1397/11/29 15:05","price":1813000},{"date":"1397/11/29 19:05","price":1803000},{"date":"1397/11/29 19:10","price":1799000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398