کمترین: 
1730000
بیشترین: 
1812000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1798000
زمان: 
11/29 19:10
قیمت آبشده نقدی امروز 29 بهمن 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 1798000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:10","price":1730000},{"date":"1397/11/29 12:45","price":1775000},{"date":"1397/11/29 14:05","price":1781000},{"date":"1397/11/29 15:05","price":1812000},{"date":"1397/11/29 19:05","price":1802000},{"date":"1397/11/29 19:10","price":1798000}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1399