پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1739200
بیشترین: 
1787200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1786800
زمان: 
11/29 19:10
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 29 بهمن 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 1786800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:10","price":1741900},{"date":"1397/11/29 11:15","price":1741800},{"date":"1397/11/29 11:20","price":1741400},{"date":"1397/11/29 11:25","price":1740900},{"date":"1397/11/29 11:30","price":1740700},{"date":"1397/11/29 11:40","price":1739800},{"date":"1397/11/29 11:45","price":1739400},{"date":"1397/11/29 11:55","price":1740100},{"date":"1397/11/29 12:05","price":1739900},{"date":"1397/11/29 12:10","price":1740400},{"date":"1397/11/29 12:15","price":1741100},{"date":"1397/11/29 12:20","price":1740900},{"date":"1397/11/29 12:25","price":1739200},{"date":"1397/11/29 12:30","price":1739700},{"date":"1397/11/29 12:35","price":1739600},{"date":"1397/11/29 12:40","price":1740300},{"date":"1397/11/29 12:45","price":1740000},{"date":"1397/11/29 12:50","price":1740200},{"date":"1397/11/29 12:55","price":1740500},{"date":"1397/11/29 13:00","price":1783500},{"date":"1397/11/29 13:05","price":1783600},{"date":"1397/11/29 13:10","price":1784100},{"date":"1397/11/29 13:15","price":1785500},{"date":"1397/11/29 13:20","price":1785300},{"date":"1397/11/29 13:25","price":1785000},{"date":"1397/11/29 13:30","price":1784800},{"date":"1397/11/29 13:35","price":1784700},{"date":"1397/11/29 13:40","price":1784800},{"date":"1397/11/29 13:45","price":1784300},{"date":"1397/11/29 13:50","price":1784400},{"date":"1397/11/29 13:55","price":1784300},{"date":"1397/11/29 14:00","price":1784600},{"date":"1397/11/29 14:05","price":1784800},{"date":"1397/11/29 14:10","price":1784400},{"date":"1397/11/29 14:15","price":1784100},{"date":"1397/11/29 14:20","price":1784300},{"date":"1397/11/29 14:25","price":1784500},{"date":"1397/11/29 14:35","price":1784600},{"date":"1397/11/29 14:40","price":1784400},{"date":"1397/11/29 14:45","price":1784100},{"date":"1397/11/29 14:50","price":1784000},{"date":"1397/11/29 14:55","price":1784100},{"date":"1397/11/29 15:00","price":1784000},{"date":"1397/11/29 15:05","price":1784400},{"date":"1397/11/29 15:10","price":1784500},{"date":"1397/11/29 15:15","price":1783700},{"date":"1397/11/29 15:25","price":1783300},{"date":"1397/11/29 15:30","price":1783800},{"date":"1397/11/29 15:40","price":1783700},{"date":"1397/11/29 15:45","price":1783900},{"date":"1397/11/29 15:55","price":1783800},{"date":"1397/11/29 16:00","price":1784200},{"date":"1397/11/29 16:05","price":1785300},{"date":"1397/11/29 16:10","price":1784900},{"date":"1397/11/29 16:15","price":1785200},{"date":"1397/11/29 16:20","price":1784400},{"date":"1397/11/29 16:25","price":1784600},{"date":"1397/11/29 16:35","price":1785100},{"date":"1397/11/29 16:40","price":1785300},{"date":"1397/11/29 16:45","price":1785100},{"date":"1397/11/29 16:50","price":1784900},{"date":"1397/11/29 16:55","price":1784300},{"date":"1397/11/29 17:00","price":1784700},{"date":"1397/11/29 17:05","price":1784900},{"date":"1397/11/29 17:10","price":1785400},{"date":"1397/11/29 17:15","price":1786200},{"date":"1397/11/29 17:20","price":1786300},{"date":"1397/11/29 17:25","price":1786500},{"date":"1397/11/29 17:30","price":1787000},{"date":"1397/11/29 17:35","price":1786400},{"date":"1397/11/29 17:40","price":1786800},{"date":"1397/11/29 17:45","price":1786700},{"date":"1397/11/29 17:50","price":1787100},{"date":"1397/11/29 17:55","price":1786000},{"date":"1397/11/29 18:00","price":1784900},{"date":"1397/11/29 18:05","price":1784800},{"date":"1397/11/29 18:10","price":1785900},{"date":"1397/11/29 18:20","price":1784100},{"date":"1397/11/29 18:25","price":1784500},{"date":"1397/11/29 18:30","price":1784700},{"date":"1397/11/29 18:35","price":1784500},{"date":"1397/11/29 18:40","price":1783400},{"date":"1397/11/29 18:45","price":1783800},{"date":"1397/11/29 18:50","price":1783900},{"date":"1397/11/29 19:00","price":1784700},{"date":"1397/11/29 19:05","price":1787200},{"date":"1397/11/29 19:10","price":1786800}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398