کمترین: 
19.82
بیشترین: 
20.77
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.03
زمان: 
11/29 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 29 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 20.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:08","price":20.77},{"date":"1397/11/29 12:08","price":20.6},{"date":"1397/11/29 12:32","price":20.44},{"date":"1397/11/29 13:08","price":20.31},{"date":"1397/11/29 13:32","price":20.23},{"date":"1397/11/29 14:08","price":20.28},{"date":"1397/11/29 14:32","price":20.3},{"date":"1397/11/29 15:32","price":20.25},{"date":"1397/11/29 16:08","price":20.07},{"date":"1397/11/29 16:32","price":19.99},{"date":"1397/11/29 17:08","price":20.01},{"date":"1397/11/29 17:32","price":20.08},{"date":"1397/11/29 18:08","price":20.1},{"date":"1397/11/29 18:32","price":20.02},{"date":"1397/11/29 19:08","price":19.82},{"date":"1397/11/29 19:32","price":19.87},{"date":"1397/11/29 20:08","price":19.9},{"date":"1397/11/29 20:32","price":20.04},{"date":"1397/11/29 21:08","price":20.03}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398