کمترین: 
614.63
بیشترین: 
621.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
616.88
زمان: 
11/29 23:08
قیمت گازوئیل امروز 29 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 616.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 05:08","price":618.13},{"date":"1397/11/29 06:08","price":616},{"date":"1397/11/29 06:32","price":616.88},{"date":"1397/11/29 07:08","price":616.13},{"date":"1397/11/29 07:32","price":616.63},{"date":"1397/11/29 08:08","price":617.13},{"date":"1397/11/29 08:32","price":617.38},{"date":"1397/11/29 09:08","price":617.88},{"date":"1397/11/29 09:32","price":618.63},{"date":"1397/11/29 10:08","price":618.38},{"date":"1397/11/29 10:32","price":619.88},{"date":"1397/11/29 11:08","price":619.63},{"date":"1397/11/29 12:08","price":621.13},{"date":"1397/11/29 12:32","price":620.13},{"date":"1397/11/29 13:08","price":617.75},{"date":"1397/11/29 13:32","price":617.63},{"date":"1397/11/29 14:08","price":614.63},{"date":"1397/11/29 14:32","price":617.13},{"date":"1397/11/29 15:08","price":616.88},{"date":"1397/11/29 15:32","price":615.88},{"date":"1397/11/29 16:08","price":616.63},{"date":"1397/11/29 16:32","price":617.13},{"date":"1397/11/29 17:08","price":618.38},{"date":"1397/11/29 17:32","price":618.13},{"date":"1397/11/29 18:08","price":617.38},{"date":"1397/11/29 18:32","price":618.88},{"date":"1397/11/29 19:08","price":619.13},{"date":"1397/11/29 19:32","price":618.63},{"date":"1397/11/29 20:08","price":617.63},{"date":"1397/11/29 20:32","price":616.88},{"date":"1397/11/29 21:08","price":617.13},{"date":"1397/11/29 21:32","price":616.88},{"date":"1397/11/29 22:08","price":617.63},{"date":"1397/11/29 22:32","price":617.13},{"date":"1397/11/29 23:08","price":616.88}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398