کمترین: 
2.606
بیشترین: 
2.648
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.63
زمان: 
11/29 22:08
قیمت گاز طبیعی امروز 29 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 2.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 03:08","price":2.622},{"date":"1397/11/29 03:32","price":2.618},{"date":"1397/11/29 04:08","price":2.615},{"date":"1397/11/29 04:32","price":2.618},{"date":"1397/11/29 05:08","price":2.616},{"date":"1397/11/29 06:08","price":2.612},{"date":"1397/11/29 06:32","price":2.608},{"date":"1397/11/29 07:08","price":2.606},{"date":"1397/11/29 07:32","price":2.607},{"date":"1397/11/29 08:08","price":2.608},{"date":"1397/11/29 08:32","price":2.613},{"date":"1397/11/29 09:08","price":2.633},{"date":"1397/11/29 09:32","price":2.636},{"date":"1397/11/29 10:08","price":2.638},{"date":"1397/11/29 10:32","price":2.64},{"date":"1397/11/29 11:08","price":2.636},{"date":"1397/11/29 12:08","price":2.648},{"date":"1397/11/29 12:32","price":2.646},{"date":"1397/11/29 13:08","price":2.643},{"date":"1397/11/29 13:32","price":2.628},{"date":"1397/11/29 14:08","price":2.615},{"date":"1397/11/29 14:32","price":2.614},{"date":"1397/11/29 15:08","price":2.62},{"date":"1397/11/29 15:32","price":2.624},{"date":"1397/11/29 16:08","price":2.627},{"date":"1397/11/29 16:32","price":2.63},{"date":"1397/11/29 17:08","price":2.632},{"date":"1397/11/29 17:32","price":2.639},{"date":"1397/11/29 18:08","price":2.632},{"date":"1397/11/29 19:08","price":2.628},{"date":"1397/11/29 19:32","price":2.63},{"date":"1397/11/29 20:08","price":2.623},{"date":"1397/11/29 20:32","price":2.624},{"date":"1397/11/29 21:08","price":2.626},{"date":"1397/11/29 21:32","price":2.627},{"date":"1397/11/29 22:08","price":2.63}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398