کمترین: 
1.5646
بیشترین: 
1.5834
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.569
زمان: 
11/29 22:08
قیمت بنزین امروز 29 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 29 بهمن 1397 , 1.569 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 03:08","price":1.576},{"date":"1397/11/29 03:32","price":1.578},{"date":"1397/11/29 04:08","price":1.5788},{"date":"1397/11/29 04:32","price":1.5765},{"date":"1397/11/29 05:08","price":1.574},{"date":"1397/11/29 05:32","price":1.5742},{"date":"1397/11/29 06:08","price":1.5695},{"date":"1397/11/29 06:32","price":1.5705},{"date":"1397/11/29 08:08","price":1.5715},{"date":"1397/11/29 08:32","price":1.572},{"date":"1397/11/29 09:08","price":1.5735},{"date":"1397/11/29 09:32","price":1.577},{"date":"1397/11/29 10:32","price":1.5805},{"date":"1397/11/29 11:08","price":1.5815},{"date":"1397/11/29 12:08","price":1.5834},{"date":"1397/11/29 12:32","price":1.5795},{"date":"1397/11/29 13:08","price":1.5695},{"date":"1397/11/29 13:32","price":1.571},{"date":"1397/11/29 14:08","price":1.5646},{"date":"1397/11/29 14:32","price":1.57},{"date":"1397/11/29 15:08","price":1.5697},{"date":"1397/11/29 15:32","price":1.5663},{"date":"1397/11/29 16:08","price":1.5701},{"date":"1397/11/29 16:32","price":1.572},{"date":"1397/11/29 17:08","price":1.5745},{"date":"1397/11/29 17:32","price":1.5715},{"date":"1397/11/29 18:08","price":1.5708},{"date":"1397/11/29 18:32","price":1.5737},{"date":"1397/11/29 19:08","price":1.5726},{"date":"1397/11/29 19:32","price":1.5688},{"date":"1397/11/29 20:08","price":1.5715},{"date":"1397/11/29 20:32","price":1.5675},{"date":"1397/11/29 21:08","price":1.5658},{"date":"1397/11/29 21:32","price":1.565},{"date":"1397/11/29 22:08","price":1.569}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398