کمترین: 
2.0095
بیشترین: 
2.0281
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0204
زمان: 
11/29 22:08
قیمت نفت کوره امروز 29 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 2.0204 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 03:08","price":2.0213},{"date":"1397/11/29 03:32","price":2.0224},{"date":"1397/11/29 04:08","price":2.0232},{"date":"1397/11/29 04:32","price":2.0215},{"date":"1397/11/29 05:08","price":2.0205},{"date":"1397/11/29 05:32","price":2.0191},{"date":"1397/11/29 06:08","price":2.0124},{"date":"1397/11/29 06:32","price":2.0153},{"date":"1397/11/29 07:08","price":2.013},{"date":"1397/11/29 07:32","price":2.0142},{"date":"1397/11/29 08:08","price":2.015},{"date":"1397/11/29 08:32","price":2.0164},{"date":"1397/11/29 09:08","price":2.0184},{"date":"1397/11/29 09:32","price":2.0212},{"date":"1397/11/29 10:08","price":2.0202},{"date":"1397/11/29 10:32","price":2.0238},{"date":"1397/11/29 11:08","price":2.0244},{"date":"1397/11/29 12:08","price":2.0281},{"date":"1397/11/29 12:32","price":2.025},{"date":"1397/11/29 13:08","price":2.0184},{"date":"1397/11/29 13:32","price":2.0133},{"date":"1397/11/29 14:08","price":2.0095},{"date":"1397/11/29 14:32","price":2.0165},{"date":"1397/11/29 15:08","price":2.0149},{"date":"1397/11/29 15:32","price":2.0123},{"date":"1397/11/29 16:08","price":2.0149},{"date":"1397/11/29 16:32","price":2.0153},{"date":"1397/11/29 17:08","price":2.0208},{"date":"1397/11/29 17:32","price":2.0177},{"date":"1397/11/29 18:08","price":2.0173},{"date":"1397/11/29 18:32","price":2.0221},{"date":"1397/11/29 19:08","price":2.0233},{"date":"1397/11/29 19:32","price":2.0223},{"date":"1397/11/29 20:08","price":2.0202},{"date":"1397/11/29 20:32","price":2.0181},{"date":"1397/11/29 21:08","price":2.0187},{"date":"1397/11/29 21:32","price":2.0186},{"date":"1397/11/29 22:08","price":2.0204}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398