کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
11/29 23:56
قیمت dsعنوان امروز 29 بهمن 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 29 بهمن 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398