کمترین: 
1699000
بیشترین: 
1717000
قیمت تقلبی: 
1708000
زمان: 
11/28 17:15
قیمت آبشده بنکداری امروز 28 بهمن 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 28 بهمن 1397 , 1708000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:25","price":1699000},{"date":"1397/11/28 12:15","price":1700000},{"date":"1397/11/28 13:00","price":1712000},{"date":"1397/11/28 13:30","price":1714000},{"date":"1397/11/28 13:55","price":1717000},{"date":"1397/11/28 17:15","price":1708000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398