کمترین: 
1698000
بیشترین: 
1716000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1707000
زمان: 
11/28 17:15
قیمت آبشده نقدی امروز 28 بهمن 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 28 بهمن 1397 , 1707000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:25","price":1698000},{"date":"1397/11/28 12:15","price":1699000},{"date":"1397/11/28 13:00","price":1711000},{"date":"1397/11/28 13:30","price":1713000},{"date":"1397/11/28 13:55","price":1716000},{"date":"1397/11/28 17:15","price":1707000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399