کمترین: 
32243
بیشترین: 
32559
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
32532
زمان: 
11/28 17:50
قیمت دینار بحرین امروز 28 بهمن 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 28 بهمن 1397 , 32532 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":32243},{"date":"1397/11/28 12:20","price":32269},{"date":"1397/11/28 16:30","price":32559},{"date":"1397/11/28 17:50","price":32532}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398