کمترین: 
15788
بیشترین: 
15943
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15930
زمان: 
11/28 17:50
قیمت پوند امروز 28 بهمن 1397
قیمت پونددر تاریخ 28 بهمن 1397 , 15930 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:20","price":15788},{"date":"1397/11/28 12:20","price":15801},{"date":"1397/11/28 16:30","price":15943},{"date":"1397/11/28 17:50","price":15930}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399