کمترین: 
1689300
بیشترین: 
1705900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1704500
زمان: 
11/28 17:45
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 28 بهمن 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 28 بهمن 1397 , 1704500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/28 11:10","price":1690700},{"date":"1397/11/28 11:15","price":1689300},{"date":"1397/11/28 12:15","price":1690700},{"date":"1397/11/28 16:20","price":1705900},{"date":"1397/11/28 17:45","price":1704500}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399