کمترین: 
31163
بیشترین: 
32401
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
31874
زمان: 
11/27 19:00
قیمت دینار بحرین امروز 27 بهمن 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 27 بهمن 1397 , 31874 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:20","price":31189},{"date":"1397/11/27 11:40","price":31163},{"date":"1397/11/27 12:40","price":31505},{"date":"1397/11/27 13:40","price":31479},{"date":"1397/11/27 14:00","price":32401},{"date":"1397/11/27 15:20","price":32137},{"date":"1397/11/27 16:30","price":31874},{"date":"1397/11/27 17:20","price":31861},{"date":"1397/11/27 19:00","price":31874}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398