کمترین: 
1647000
بیشترین: 
1671000
قیمت تقلبی: 
1671000
زمان: 
11/27 12:40
قیمت آبشده بنکداری امروز 27 بهمن 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 1671000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 11:10","price":1647000},{"date":"1397/11/27 12:40","price":1671000}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398