کمترین: 
2.0191
بیشترین: 
2.0223
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0197
زمان: 
11/27 02:08
قیمت نفت کوره امروز 27 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 2.0197 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 00:08","price":2.0221},{"date":"1397/11/27 00:32","price":2.0223},{"date":"1397/11/27 01:08","price":2.0195},{"date":"1397/11/27 01:32","price":2.0191},{"date":"1397/11/27 02:08","price":2.0197}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399