کمترین: 
19.7
بیشترین: 
20.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.42
زمان: 
11/26 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 26 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 26 بهمن 1397 , 20.42 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/26 11:08","price":19.7},{"date":"1397/11/26 11:32","price":20.05},{"date":"1397/11/26 12:08","price":19.99},{"date":"1397/11/26 12:32","price":20.15},{"date":"1397/11/26 13:08","price":19.86},{"date":"1397/11/26 14:08","price":20.2},{"date":"1397/11/26 14:32","price":20.34},{"date":"1397/11/26 15:08","price":20.5},{"date":"1397/11/26 16:08","price":20.36},{"date":"1397/11/26 16:32","price":20.46},{"date":"1397/11/26 17:08","price":20.29},{"date":"1397/11/26 17:32","price":20.11},{"date":"1397/11/26 18:08","price":20.34},{"date":"1397/11/26 19:08","price":20.46},{"date":"1397/11/26 19:32","price":20.47},{"date":"1397/11/26 20:08","price":20.62},{"date":"1397/11/26 20:32","price":20.47},{"date":"1397/11/26 21:08","price":20.42}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399