کمترین: 
603.88
بیشترین: 
618.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
618.63
زمان: 
11/26 23:32
قیمت گازوئیل امروز 26 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 26 بهمن 1397 , 618.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/26 00:32","price":604},{"date":"1397/11/26 01:08","price":603.88},{"date":"1397/11/26 02:08","price":604},{"date":"1397/11/26 05:08","price":606.38},{"date":"1397/11/26 05:32","price":605.38},{"date":"1397/11/26 06:08","price":606.38},{"date":"1397/11/26 06:32","price":605.13},{"date":"1397/11/26 07:08","price":605.38},{"date":"1397/11/26 07:32","price":605.5},{"date":"1397/11/26 08:08","price":606.38},{"date":"1397/11/26 08:32","price":606.63},{"date":"1397/11/26 09:08","price":605.38},{"date":"1397/11/26 09:32","price":604.88},{"date":"1397/11/26 10:08","price":604.5},{"date":"1397/11/26 10:32","price":604.88},{"date":"1397/11/26 11:08","price":605},{"date":"1397/11/26 11:32","price":604.63},{"date":"1397/11/26 12:08","price":606.13},{"date":"1397/11/26 13:08","price":605.38},{"date":"1397/11/26 14:32","price":606.13},{"date":"1397/11/26 15:08","price":606.38},{"date":"1397/11/26 16:08","price":607.75},{"date":"1397/11/26 16:32","price":609.63},{"date":"1397/11/26 17:08","price":608.63},{"date":"1397/11/26 17:32","price":610.63},{"date":"1397/11/26 18:08","price":612.88},{"date":"1397/11/26 19:08","price":613.13},{"date":"1397/11/26 19:32","price":612.63},{"date":"1397/11/26 20:08","price":614.88},{"date":"1397/11/26 20:32","price":616.38},{"date":"1397/11/26 21:08","price":615.88},{"date":"1397/11/26 21:32","price":616.63},{"date":"1397/11/26 22:08","price":616.13},{"date":"1397/11/26 22:32","price":617.25},{"date":"1397/11/26 23:08","price":617.88},{"date":"1397/11/26 23:32","price":618.63}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398