کمترین: 
2.546
بیشترین: 
2.622
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.622
زمان: 
11/26 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 26 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 26 بهمن 1397 , 2.622 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/26 00:08","price":2.577},{"date":"1397/11/26 00:32","price":2.576},{"date":"1397/11/26 01:08","price":2.575},{"date":"1397/11/26 02:08","price":2.567},{"date":"1397/11/26 03:08","price":2.576},{"date":"1397/11/26 03:32","price":2.575},{"date":"1397/11/26 04:08","price":2.576},{"date":"1397/11/26 04:32","price":2.577},{"date":"1397/11/26 05:08","price":2.575},{"date":"1397/11/26 05:32","price":2.571},{"date":"1397/11/26 06:08","price":2.566},{"date":"1397/11/26 06:32","price":2.567},{"date":"1397/11/26 07:08","price":2.566},{"date":"1397/11/26 07:32","price":2.567},{"date":"1397/11/26 08:08","price":2.568},{"date":"1397/11/26 08:32","price":2.564},{"date":"1397/11/26 09:08","price":2.546},{"date":"1397/11/26 09:32","price":2.548},{"date":"1397/11/26 10:08","price":2.553},{"date":"1397/11/26 10:32","price":2.556},{"date":"1397/11/26 11:08","price":2.558},{"date":"1397/11/26 12:08","price":2.564},{"date":"1397/11/26 12:32","price":2.581},{"date":"1397/11/26 13:08","price":2.583},{"date":"1397/11/26 14:08","price":2.577},{"date":"1397/11/26 14:32","price":2.58},{"date":"1397/11/26 15:08","price":2.599},{"date":"1397/11/26 16:32","price":2.588},{"date":"1397/11/26 17:08","price":2.591},{"date":"1397/11/26 17:32","price":2.587},{"date":"1397/11/26 18:08","price":2.604},{"date":"1397/11/26 19:32","price":2.587},{"date":"1397/11/26 20:08","price":2.588},{"date":"1397/11/26 20:32","price":2.591},{"date":"1397/11/26 21:08","price":2.599},{"date":"1397/11/26 21:32","price":2.609},{"date":"1397/11/26 22:08","price":2.61},{"date":"1397/11/26 22:32","price":2.611},{"date":"1397/11/26 23:08","price":2.622}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399