کمترین: 
1.5091
بیشترین: 
1.573
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.573
زمان: 
11/26 23:32
قیمت بنزین امروز 26 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 26 بهمن 1397 , 1.573 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/26 00:08","price":1.5135},{"date":"1397/11/26 00:32","price":1.5105},{"date":"1397/11/26 01:08","price":1.51},{"date":"1397/11/26 02:08","price":1.5105},{"date":"1397/11/26 03:08","price":1.5091},{"date":"1397/11/26 03:32","price":1.511},{"date":"1397/11/26 04:08","price":1.521},{"date":"1397/11/26 04:32","price":1.5175},{"date":"1397/11/26 05:08","price":1.5185},{"date":"1397/11/26 05:32","price":1.5135},{"date":"1397/11/26 06:08","price":1.5165},{"date":"1397/11/26 06:32","price":1.5135},{"date":"1397/11/26 07:08","price":1.5155},{"date":"1397/11/26 08:08","price":1.5185},{"date":"1397/11/26 09:08","price":1.5175},{"date":"1397/11/26 09:32","price":1.5145},{"date":"1397/11/26 10:08","price":1.514},{"date":"1397/11/26 10:32","price":1.5146},{"date":"1397/11/26 11:32","price":1.5126},{"date":"1397/11/26 12:08","price":1.5145},{"date":"1397/11/26 12:32","price":1.5149},{"date":"1397/11/26 13:08","price":1.515},{"date":"1397/11/26 14:08","price":1.5105},{"date":"1397/11/26 14:32","price":1.5145},{"date":"1397/11/26 15:08","price":1.5165},{"date":"1397/11/26 16:08","price":1.5166},{"date":"1397/11/26 16:32","price":1.528},{"date":"1397/11/26 17:08","price":1.521},{"date":"1397/11/26 17:32","price":1.5292},{"date":"1397/11/26 18:08","price":1.5427},{"date":"1397/11/26 19:08","price":1.5466},{"date":"1397/11/26 19:32","price":1.5455},{"date":"1397/11/26 20:08","price":1.556},{"date":"1397/11/26 20:32","price":1.5633},{"date":"1397/11/26 21:08","price":1.565},{"date":"1397/11/26 21:32","price":1.563},{"date":"1397/11/26 22:08","price":1.5591},{"date":"1397/11/26 22:32","price":1.5675},{"date":"1397/11/26 23:08","price":1.5725},{"date":"1397/11/26 23:32","price":1.573}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399