کمترین: 
64.6
بیشترین: 
66.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.33
زمان: 
11/26 23:32
قیمت نفت برنت امروز 26 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 26 بهمن 1397 , 66.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/26 00:08","price":64.67},{"date":"1397/11/26 00:32","price":64.64},{"date":"1397/11/26 01:08","price":64.62},{"date":"1397/11/26 02:32","price":64.6},{"date":"1397/11/26 05:08","price":64.98},{"date":"1397/11/26 05:32","price":64.81},{"date":"1397/11/26 06:08","price":64.91},{"date":"1397/11/26 06:32","price":64.79},{"date":"1397/11/26 07:08","price":64.85},{"date":"1397/11/26 07:32","price":64.88},{"date":"1397/11/26 08:08","price":65},{"date":"1397/11/26 08:32","price":64.98},{"date":"1397/11/26 09:08","price":64.95},{"date":"1397/11/26 09:32","price":64.83},{"date":"1397/11/26 10:08","price":64.82},{"date":"1397/11/26 10:32","price":64.84},{"date":"1397/11/26 11:08","price":64.83},{"date":"1397/11/26 11:32","price":64.75},{"date":"1397/11/26 12:08","price":64.88},{"date":"1397/11/26 12:32","price":64.78},{"date":"1397/11/26 13:08","price":64.7},{"date":"1397/11/26 14:08","price":64.66},{"date":"1397/11/26 14:32","price":64.87},{"date":"1397/11/26 15:08","price":64.92},{"date":"1397/11/26 16:08","price":64.93},{"date":"1397/11/26 16:32","price":65.22},{"date":"1397/11/26 17:08","price":65.03},{"date":"1397/11/26 17:32","price":65.31},{"date":"1397/11/26 18:08","price":65.54},{"date":"1397/11/26 19:08","price":65.58},{"date":"1397/11/26 19:32","price":65.5},{"date":"1397/11/26 20:08","price":65.76},{"date":"1397/11/26 20:32","price":65.98},{"date":"1397/11/26 21:08","price":66.06},{"date":"1397/11/26 21:32","price":66.04},{"date":"1397/11/26 22:08","price":66},{"date":"1397/11/26 22:32","price":66.11},{"date":"1397/11/26 23:32","price":66.33}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399