کمترین: 
54.39
بیشترین: 
55.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.72
زمان: 
11/26 23:32
قیمت نفت سبک امروز 26 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 26 بهمن 1397 , 55.72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/26 00:08","price":54.54},{"date":"1397/11/26 00:32","price":54.52},{"date":"1397/11/26 02:08","price":54.47},{"date":"1397/11/26 03:08","price":54.45},{"date":"1397/11/26 03:32","price":54.56},{"date":"1397/11/26 04:08","price":54.88},{"date":"1397/11/26 04:32","price":54.75},{"date":"1397/11/26 05:08","price":54.82},{"date":"1397/11/26 05:32","price":54.68},{"date":"1397/11/26 06:08","price":54.71},{"date":"1397/11/26 06:32","price":54.62},{"date":"1397/11/26 07:08","price":54.63},{"date":"1397/11/26 07:32","price":54.62},{"date":"1397/11/26 08:08","price":54.73},{"date":"1397/11/26 08:32","price":54.71},{"date":"1397/11/26 09:08","price":54.66},{"date":"1397/11/26 09:32","price":54.59},{"date":"1397/11/26 11:08","price":54.55},{"date":"1397/11/26 11:32","price":54.48},{"date":"1397/11/26 12:08","price":54.55},{"date":"1397/11/26 13:08","price":54.39},{"date":"1397/11/26 14:08","price":54.45},{"date":"1397/11/26 14:32","price":54.67},{"date":"1397/11/26 16:08","price":54.68},{"date":"1397/11/26 16:32","price":54.95},{"date":"1397/11/26 17:08","price":54.81},{"date":"1397/11/26 17:32","price":55.09},{"date":"1397/11/26 18:08","price":55.33},{"date":"1397/11/26 19:08","price":55.37},{"date":"1397/11/26 19:32","price":55.29},{"date":"1397/11/26 20:08","price":55.41},{"date":"1397/11/26 20:32","price":55.58},{"date":"1397/11/26 21:08","price":55.62},{"date":"1397/11/26 21:32","price":55.51},{"date":"1397/11/26 22:08","price":55.26},{"date":"1397/11/26 22:32","price":55.38},{"date":"1397/11/26 23:08","price":55.45},{"date":"1397/11/26 23:32","price":55.72}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398