کمترین: 
1641000
بیشترین: 
1659000
قیمت تقلبی: 
1641000
زمان: 
11/25 14:55
قیمت آبشده بنکداری امروز 25 بهمن 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 1641000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:25","price":1659000},{"date":"1397/11/25 12:40","price":1658000},{"date":"1397/11/25 12:45","price":1657000},{"date":"1397/11/25 13:30","price":1649000},{"date":"1397/11/25 14:55","price":1641000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398