کمترین: 
31156
بیشترین: 
31213
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
31211
زمان: 
11/25 15:10
قیمت دینار بحرین امروز 25 بهمن 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 25 بهمن 1397 , 31211 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:20","price":31213},{"date":"1397/11/25 11:30","price":31187},{"date":"1397/11/25 11:50","price":31185},{"date":"1397/11/25 12:00","price":31159},{"date":"1397/11/25 12:10","price":31160},{"date":"1397/11/25 12:40","price":31159},{"date":"1397/11/25 13:20","price":31158},{"date":"1397/11/25 13:40","price":31157},{"date":"1397/11/25 14:10","price":31156},{"date":"1397/11/25 14:40","price":31208},{"date":"1397/11/25 14:50","price":31209},{"date":"1397/11/25 15:10","price":31211}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399