کمترین: 
38863
بیشترین: 
38967
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
38967
زمان: 
11/25 14:40
قیمت دینار کویت امروز 25 بهمن 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 38967 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:20","price":38967},{"date":"1397/11/25 11:30","price":38909},{"date":"1397/11/25 11:40","price":38947},{"date":"1397/11/25 11:50","price":38909},{"date":"1397/11/25 12:00","price":38863},{"date":"1397/11/25 12:10","price":38902},{"date":"1397/11/25 14:40","price":38967}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399