کمترین: 
11721
بیشترین: 
11756
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11751
زمان: 
11/25 15:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 25 بهمن 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 11751 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:20","price":11756},{"date":"1397/11/25 11:30","price":11748},{"date":"1397/11/25 11:40","price":11751},{"date":"1397/11/25 11:50","price":11741},{"date":"1397/11/25 12:00","price":11727},{"date":"1397/11/25 12:20","price":11721},{"date":"1397/11/25 12:40","price":11726},{"date":"1397/11/25 12:50","price":11722},{"date":"1397/11/25 13:00","price":11728},{"date":"1397/11/25 13:10","price":11729},{"date":"1397/11/25 13:30","price":11731},{"date":"1397/11/25 13:40","price":11732},{"date":"1397/11/25 13:50","price":11735},{"date":"1397/11/25 14:00","price":11734},{"date":"1397/11/25 14:10","price":11733},{"date":"1397/11/25 14:20","price":11732},{"date":"1397/11/25 14:40","price":11749},{"date":"1397/11/25 15:00","price":11753},{"date":"1397/11/25 15:10","price":11752},{"date":"1397/11/25 15:20","price":11751}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398