کمترین: 
15171
بیشترین: 
15257
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15205
زمان: 
11/25 15:20
قیمت پوند امروز 25 بهمن 1397
قیمت پونددر تاریخ 25 بهمن 1397 , 15205 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:20","price":15257},{"date":"1397/11/25 11:30","price":15235},{"date":"1397/11/25 11:40","price":15231},{"date":"1397/11/25 11:50","price":15220},{"date":"1397/11/25 12:00","price":15200},{"date":"1397/11/25 12:10","price":15187},{"date":"1397/11/25 12:20","price":15171},{"date":"1397/11/25 12:30","price":15172},{"date":"1397/11/25 12:40","price":15179},{"date":"1397/11/25 12:50","price":15172},{"date":"1397/11/25 13:00","price":15174},{"date":"1397/11/25 13:10","price":15181},{"date":"1397/11/25 13:20","price":15186},{"date":"1397/11/25 13:40","price":15184},{"date":"1397/11/25 13:50","price":15197},{"date":"1397/11/25 14:00","price":15190},{"date":"1397/11/25 14:10","price":15183},{"date":"1397/11/25 14:20","price":15184},{"date":"1397/11/25 14:30","price":15187},{"date":"1397/11/25 14:40","price":15213},{"date":"1397/11/25 14:50","price":15218},{"date":"1397/11/25 15:00","price":15213},{"date":"1397/11/25 15:10","price":15206},{"date":"1397/11/25 15:20","price":15205}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399