کمترین: 
19.69
بیشترین: 
21.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19.69
زمان: 
11/25 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 25 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 19.69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:08","price":20.99},{"date":"1397/11/25 11:32","price":21},{"date":"1397/11/25 12:08","price":20.92},{"date":"1397/11/25 12:32","price":21.11},{"date":"1397/11/25 13:08","price":20.99},{"date":"1397/11/25 13:32","price":21},{"date":"1397/11/25 14:08","price":20.84},{"date":"1397/11/25 14:32","price":20.51},{"date":"1397/11/25 15:08","price":20.55},{"date":"1397/11/25 15:32","price":20.64},{"date":"1397/11/25 16:08","price":20.62},{"date":"1397/11/25 16:32","price":20.46},{"date":"1397/11/25 17:08","price":20.65},{"date":"1397/11/25 17:32","price":20.45},{"date":"1397/11/25 18:08","price":20.2},{"date":"1397/11/25 18:32","price":20.16},{"date":"1397/11/25 19:08","price":20.26},{"date":"1397/11/25 19:32","price":19.95},{"date":"1397/11/25 20:32","price":19.75},{"date":"1397/11/25 21:08","price":19.69}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399