کمترین: 
2.572
بیشترین: 
2.607
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.579
زمان: 
11/25 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 25 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 2.579 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 00:08","price":2.587},{"date":"1397/11/25 00:32","price":2.59},{"date":"1397/11/25 01:08","price":2.588},{"date":"1397/11/25 03:08","price":2.595},{"date":"1397/11/25 04:08","price":2.589},{"date":"1397/11/25 04:32","price":2.591},{"date":"1397/11/25 05:08","price":2.592},{"date":"1397/11/25 05:32","price":2.591},{"date":"1397/11/25 06:08","price":2.594},{"date":"1397/11/25 07:32","price":2.592},{"date":"1397/11/25 08:08","price":2.596},{"date":"1397/11/25 08:32","price":2.589},{"date":"1397/11/25 09:32","price":2.588},{"date":"1397/11/25 10:08","price":2.59},{"date":"1397/11/25 10:32","price":2.588},{"date":"1397/11/25 11:08","price":2.586},{"date":"1397/11/25 11:32","price":2.596},{"date":"1397/11/25 12:08","price":2.591},{"date":"1397/11/25 13:08","price":2.607},{"date":"1397/11/25 13:32","price":2.603},{"date":"1397/11/25 14:08","price":2.607},{"date":"1397/11/25 14:32","price":2.604},{"date":"1397/11/25 15:08","price":2.603},{"date":"1397/11/25 15:32","price":2.607},{"date":"1397/11/25 16:08","price":2.593},{"date":"1397/11/25 16:32","price":2.603},{"date":"1397/11/25 17:32","price":2.599},{"date":"1397/11/25 18:08","price":2.588},{"date":"1397/11/25 18:32","price":2.593},{"date":"1397/11/25 19:08","price":2.594},{"date":"1397/11/25 19:32","price":2.604},{"date":"1397/11/25 20:08","price":2.591},{"date":"1397/11/25 20:32","price":2.583},{"date":"1397/11/25 21:08","price":2.591},{"date":"1397/11/25 21:32","price":2.577},{"date":"1397/11/25 22:08","price":2.578},{"date":"1397/11/25 22:32","price":2.575},{"date":"1397/11/25 23:08","price":2.572},{"date":"1397/11/25 23:32","price":2.579}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398