کمترین: 
1.467
بیشترین: 
1.513
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.513
زمان: 
11/25 23:32
قیمت بنزین امروز 25 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 25 بهمن 1397 , 1.513 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 00:08","price":1.468},{"date":"1397/11/25 00:32","price":1.467},{"date":"1397/11/25 01:08","price":1.4685},{"date":"1397/11/25 01:32","price":1.4695},{"date":"1397/11/25 03:08","price":1.4705},{"date":"1397/11/25 04:08","price":1.4725},{"date":"1397/11/25 04:32","price":1.4721},{"date":"1397/11/25 05:08","price":1.4745},{"date":"1397/11/25 05:32","price":1.4731},{"date":"1397/11/25 06:08","price":1.4735},{"date":"1397/11/25 06:32","price":1.4705},{"date":"1397/11/25 07:08","price":1.4725},{"date":"1397/11/25 07:32","price":1.4745},{"date":"1397/11/25 08:08","price":1.4755},{"date":"1397/11/25 08:32","price":1.4765},{"date":"1397/11/25 09:08","price":1.477},{"date":"1397/11/25 09:32","price":1.4765},{"date":"1397/11/25 10:08","price":1.4795},{"date":"1397/11/25 10:32","price":1.4839},{"date":"1397/11/25 11:08","price":1.4815},{"date":"1397/11/25 11:32","price":1.4825},{"date":"1397/11/25 12:08","price":1.4885},{"date":"1397/11/25 12:32","price":1.4915},{"date":"1397/11/25 13:08","price":1.4922},{"date":"1397/11/25 13:32","price":1.489},{"date":"1397/11/25 14:08","price":1.4845},{"date":"1397/11/25 14:32","price":1.4868},{"date":"1397/11/25 15:08","price":1.4915},{"date":"1397/11/25 15:32","price":1.4905},{"date":"1397/11/25 16:08","price":1.4885},{"date":"1397/11/25 16:32","price":1.4895},{"date":"1397/11/25 17:08","price":1.4859},{"date":"1397/11/25 17:32","price":1.4862},{"date":"1397/11/25 18:08","price":1.474},{"date":"1397/11/25 18:32","price":1.4748},{"date":"1397/11/25 19:08","price":1.4769},{"date":"1397/11/25 19:32","price":1.4828},{"date":"1397/11/25 20:08","price":1.4898},{"date":"1397/11/25 20:32","price":1.4936},{"date":"1397/11/25 21:08","price":1.5008},{"date":"1397/11/25 21:32","price":1.5009},{"date":"1397/11/25 22:08","price":1.4985},{"date":"1397/11/25 22:32","price":1.5102},{"date":"1397/11/25 23:08","price":1.5047},{"date":"1397/11/25 23:32","price":1.513}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399