کمترین: 
593.38
بیشترین: 
604.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
604.38
زمان: 
11/25 23:32
قیمت گازوئیل امروز 25 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 604.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 00:08","price":593.75},{"date":"1397/11/25 00:32","price":593.38},{"date":"1397/11/25 01:08","price":593.63},{"date":"1397/11/25 01:32","price":593.5},{"date":"1397/11/25 02:08","price":593.75},{"date":"1397/11/25 05:08","price":595.63},{"date":"1397/11/25 06:08","price":595.38},{"date":"1397/11/25 06:32","price":594.63},{"date":"1397/11/25 07:08","price":595.38},{"date":"1397/11/25 07:32","price":596.63},{"date":"1397/11/25 08:08","price":596.75},{"date":"1397/11/25 08:32","price":596.38},{"date":"1397/11/25 09:08","price":596.63},{"date":"1397/11/25 09:32","price":597.13},{"date":"1397/11/25 10:08","price":598.13},{"date":"1397/11/25 10:32","price":598.88},{"date":"1397/11/25 11:08","price":597.63},{"date":"1397/11/25 11:32","price":598.13},{"date":"1397/11/25 12:08","price":600.13},{"date":"1397/11/25 12:32","price":601.88},{"date":"1397/11/25 13:08","price":602.88},{"date":"1397/11/25 13:32","price":601.88},{"date":"1397/11/25 14:08","price":600.63},{"date":"1397/11/25 14:32","price":601.13},{"date":"1397/11/25 15:08","price":602.13},{"date":"1397/11/25 15:32","price":601.63},{"date":"1397/11/25 16:08","price":601.13},{"date":"1397/11/25 16:32","price":600.13},{"date":"1397/11/25 17:08","price":598.75},{"date":"1397/11/25 17:32","price":599.25},{"date":"1397/11/25 18:08","price":596.25},{"date":"1397/11/25 18:32","price":595.38},{"date":"1397/11/25 19:32","price":595.88},{"date":"1397/11/25 20:08","price":597.88},{"date":"1397/11/25 20:32","price":598.38},{"date":"1397/11/25 21:08","price":599.88},{"date":"1397/11/25 21:32","price":600.13},{"date":"1397/11/25 22:32","price":602.38},{"date":"1397/11/25 23:08","price":601.63},{"date":"1397/11/25 23:32","price":604.38}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399