کمترین: 
1.9383
بیشترین: 
1.9761
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9761
زمان: 
11/25 23:32
قیمت نفت کوره امروز 25 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 1.9761 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 00:08","price":1.9392},{"date":"1397/11/25 00:32","price":1.9383},{"date":"1397/11/25 01:08","price":1.9394},{"date":"1397/11/25 01:32","price":1.9392},{"date":"1397/11/25 02:08","price":1.939},{"date":"1397/11/25 03:08","price":1.9407},{"date":"1397/11/25 04:08","price":1.9422},{"date":"1397/11/25 04:32","price":1.9427},{"date":"1397/11/25 05:08","price":1.9463},{"date":"1397/11/25 06:08","price":1.9466},{"date":"1397/11/25 06:32","price":1.9436},{"date":"1397/11/25 07:08","price":1.9455},{"date":"1397/11/25 07:32","price":1.9485},{"date":"1397/11/25 08:32","price":1.9487},{"date":"1397/11/25 09:08","price":1.9497},{"date":"1397/11/25 09:32","price":1.9505},{"date":"1397/11/25 10:08","price":1.9541},{"date":"1397/11/25 10:32","price":1.9569},{"date":"1397/11/25 11:08","price":1.9536},{"date":"1397/11/25 11:32","price":1.9547},{"date":"1397/11/25 12:08","price":1.9605},{"date":"1397/11/25 12:32","price":1.9661},{"date":"1397/11/25 13:08","price":1.968},{"date":"1397/11/25 13:32","price":1.9625},{"date":"1397/11/25 14:08","price":1.9607},{"date":"1397/11/25 14:32","price":1.9641},{"date":"1397/11/25 15:08","price":1.9666},{"date":"1397/11/25 15:32","price":1.9648},{"date":"1397/11/25 16:08","price":1.9613},{"date":"1397/11/25 16:32","price":1.9596},{"date":"1397/11/25 17:08","price":1.9569},{"date":"1397/11/25 17:32","price":1.9592},{"date":"1397/11/25 18:08","price":1.9485},{"date":"1397/11/25 18:32","price":1.9454},{"date":"1397/11/25 19:08","price":1.9453},{"date":"1397/11/25 19:32","price":1.9481},{"date":"1397/11/25 20:08","price":1.9551},{"date":"1397/11/25 20:32","price":1.9591},{"date":"1397/11/25 21:08","price":1.9615},{"date":"1397/11/25 21:32","price":1.9617},{"date":"1397/11/25 22:08","price":1.9625},{"date":"1397/11/25 22:32","price":1.9697},{"date":"1397/11/25 23:08","price":1.97},{"date":"1397/11/25 23:32","price":1.9761}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399