کمترین: 
63.64
بیشترین: 
64.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.69
زمان: 
11/25 23:32
قیمت نفت برنت امروز 25 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 64.69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 00:08","price":63.69},{"date":"1397/11/25 00:32","price":63.66},{"date":"1397/11/25 01:08","price":63.7},{"date":"1397/11/25 01:32","price":63.66},{"date":"1397/11/25 02:32","price":63.64},{"date":"1397/11/25 03:08","price":63.65},{"date":"1397/11/25 05:08","price":63.88},{"date":"1397/11/25 05:32","price":63.91},{"date":"1397/11/25 06:08","price":63.84},{"date":"1397/11/25 06:32","price":63.73},{"date":"1397/11/25 07:08","price":63.8},{"date":"1397/11/25 07:32","price":63.95},{"date":"1397/11/25 08:08","price":63.98},{"date":"1397/11/25 09:08","price":64},{"date":"1397/11/25 09:32","price":64.11},{"date":"1397/11/25 10:08","price":64.22},{"date":"1397/11/25 10:32","price":64.39},{"date":"1397/11/25 11:08","price":64.25},{"date":"1397/11/25 11:32","price":64.35},{"date":"1397/11/25 12:08","price":64.55},{"date":"1397/11/25 12:32","price":64.64},{"date":"1397/11/25 13:08","price":64.75},{"date":"1397/11/25 13:32","price":64.5},{"date":"1397/11/25 14:08","price":64.34},{"date":"1397/11/25 14:32","price":64.45},{"date":"1397/11/25 15:08","price":64.61},{"date":"1397/11/25 15:32","price":64.58},{"date":"1397/11/25 16:08","price":64.5},{"date":"1397/11/25 16:32","price":64.39},{"date":"1397/11/25 17:08","price":64.25},{"date":"1397/11/25 17:32","price":64.22},{"date":"1397/11/25 18:08","price":63.77},{"date":"1397/11/25 18:32","price":63.67},{"date":"1397/11/25 19:08","price":63.64},{"date":"1397/11/25 19:32","price":63.88},{"date":"1397/11/25 20:08","price":64.17},{"date":"1397/11/25 20:32","price":64.22},{"date":"1397/11/25 21:08","price":64.44},{"date":"1397/11/25 22:08","price":64.37},{"date":"1397/11/25 22:32","price":64.55},{"date":"1397/11/25 23:08","price":64.38},{"date":"1397/11/25 23:32","price":64.69}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398