کمترین: 
53.52
بیشترین: 
54.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.55
زمان: 
11/25 23:32
قیمت نفت سبک امروز 25 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 54.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 00:08","price":53.99},{"date":"1397/11/25 00:32","price":53.98},{"date":"1397/11/25 01:08","price":54.03},{"date":"1397/11/25 01:32","price":53.97},{"date":"1397/11/25 02:08","price":53.95},{"date":"1397/11/25 03:08","price":53.94},{"date":"1397/11/25 04:08","price":54.02},{"date":"1397/11/25 05:08","price":54.14},{"date":"1397/11/25 05:32","price":54.12},{"date":"1397/11/25 06:08","price":54.1},{"date":"1397/11/25 06:32","price":54},{"date":"1397/11/25 07:08","price":54.03},{"date":"1397/11/25 07:32","price":54.14},{"date":"1397/11/25 08:32","price":54.16},{"date":"1397/11/25 09:08","price":54.2},{"date":"1397/11/25 09:32","price":54.25},{"date":"1397/11/25 10:08","price":54.34},{"date":"1397/11/25 10:32","price":54.45},{"date":"1397/11/25 11:08","price":54.34},{"date":"1397/11/25 11:32","price":54.47},{"date":"1397/11/25 12:08","price":54.55},{"date":"1397/11/25 12:32","price":54.56},{"date":"1397/11/25 13:08","price":54.59},{"date":"1397/11/25 13:32","price":54.43},{"date":"1397/11/25 14:08","price":54.29},{"date":"1397/11/25 14:32","price":54.37},{"date":"1397/11/25 15:08","price":54.49},{"date":"1397/11/25 15:32","price":54.44},{"date":"1397/11/25 16:08","price":54.42},{"date":"1397/11/25 16:32","price":54.34},{"date":"1397/11/25 17:08","price":54.19},{"date":"1397/11/25 17:32","price":54.05},{"date":"1397/11/25 18:08","price":53.52},{"date":"1397/11/25 18:32","price":53.55},{"date":"1397/11/25 19:08","price":53.52},{"date":"1397/11/25 19:32","price":53.81},{"date":"1397/11/25 20:08","price":54.05},{"date":"1397/11/25 20:32","price":54.08},{"date":"1397/11/25 21:08","price":54.35},{"date":"1397/11/25 21:32","price":54.44},{"date":"1397/11/25 22:32","price":54.52},{"date":"1397/11/25 23:08","price":54.28},{"date":"1397/11/25 23:32","price":54.55}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399